Administratieve formaliteiten na een overlijden

Administratieve formaliteiten na een overlijden

Ieder maakt het rouwproces op zijn of haar eigen wijze door. Een groot aantal formaliteiten is evenwel verplicht. Als u die niet op het juiste moment vervult, kan dat vervelende gevolgen hebben.

De uitvaartondernemer zal u de uittreksels van de overlijdensakte geven. Die hebt u voor een aantal zaken nodig.
Het is aanbevolen om een aantal kopieën te maken. Die kunt u dan bij de te schrijven brieven voegen. Sommige uitvaartondernemers kunnen u hierbij helpen, bijvoorbeeld bij het schrijven van de brieven.

De gemeenteadministratie
De banken en krediet- en verzekeringsinstellingen
De kinderbijslagkas
Het ziekenfonds
De sociale dienst
De Pensioenadministratie
De werkgever van de overledene
De vakbond van de overledene
De administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen

De gemeenteadministratie
De gemeente zal u als overlevende echtgenoot van een werknemer of zelfstandige de documenten voor de aanvraag van een overlevingspensioen verstrekken. Indien de overledene gepensioneerd was, stelt de dienst bevolking van de gemeente automatisch de Rijksdienst voor Pensioenen op de hoogte.

U kunt ook de erfrechtverklaring opvragen. Die biedt de overlevende echtgenoot de mogelijkheid een bedrag van maximaal 5000 euro van de bankrekening of het spaarbankboekje van de overledene te halen.

In bepaalde gevallen moet een bewijsstuk aan de werkgever worden voorgelegd. Dit bewijsstuk vermeldt de identiteit van de overledene en informatie over de plechtigheid. Op dit document wordt vaak een gemeentelijke taks geheven.
terug naar boven

De banken en krediet- en verzekeringsinstellingen
Er moet een kopie van de overlijdensakte worden voorgelegd aan:
- de bank waar de overledene een rekening of een spaarboekje had;
- de kredietinstellingen waar de overledene leningen had lopen;
- de verzekeringsmaatschappijen: levensverzekering, al dan niet gekoppeld aan een hypotheeklening, autoverzekering, brandverzekering...
terug naar boven

De kinderbijslagkas
De kinderbijslag voor een weeskind is hoger dan die voor een kind van wie beide ouders nog leven. Het is daarom aan te bevelen de kinderbijslag kas of, als de overledene ambtenaar was, de Rijksdienst voor Kinderbijslag van Werknemers te verwittigen. Indien de overledene ambtenaar bij de gemeentebestuur of de OCMW was, dient u zich tot de RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) te wenden.
terug naar boven

Het ziekenfonds
Zodra het ziekenfonds van het overlijden op de hoogte is gebracht, zal die, afhankelijk van de verzekering van de overledene, een uitkering bij overlijden en/of een bijdrage in de uitvaartkosten storten.
terug naar boven

De sociale dienst
In het geval dat de overledene steun of voordelen van bepaalde sociale diensten genoot (OCMW, een dienstencentrale voor thuiszorg...), moet elk van deze diensten van het overlijden op de hoogte worden gesteld.

Diensten die diverse uitkeringen betalen: naast de eerder vermelde tussenkomst ontving de overledene wellicht ook andere uitkeringen en rentes: een werkloosheidsuitkering, gehandicaptensteun, steun aan slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziekten... 
Alle instellingen die deze uitkeringen toekenden, moeten uiteraard op de hoogte worden gesteld.
terug naar boven

De Pensioenadministratie
De actie die ten opzichte van de Pensioenadministratie moet worden ondernomen, hangt af van of de overleden persoon in de privésector of de openbare sector werkte.
Privésector
De gemeentelijke administratie kan de Rijksdienst voor Pensioenen op de hoogte stellen van het overlijden van een pensioengerechtigde. En zoals hierboven al vermeld, kan de overlevende echtgenoot een overlevingspensioen aanvragen bij de onthaaldienst voor burgers van de gemeentelijke administratie van zijn of haar woonplaats.
Overheidssector
De echtgenoot is verplicht zich te melden bij de personeelsdienst van de instelling waar de overleden persoon werkte om daar een pensioenaanvraag in te dienen.
Werkte de overleden persoon bij de gemeentelijke administratie of bij het OCWM, dan moet de overlevende echtgenoot zich tot de pensioendienst van de gemeente wenden.
terug naar boven

De werkgever van de overledene
De werkgever van de overleden persoon zal de nabestaanden van de werknemer mogelijk post-mortemvoordelen toekennen: bonussen, handgeld...
terug naar boven

De vakbond van de overledene
De centrale waarvan de overledene lid was, zal eventueel een bepaalde vergoeding toekennen.
terug naar boven

De administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen
Na het overlijden hebben de nabestaanden 5 maanden de tijd om de aangifte van nalatenschap in te dienen. In het geval dat de overledene schulden nalaat, kan de nalatenschap worden geweigerd of onder voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. In dat geval moet de afstand van de nalatenschap aan de griffie van de burgerlijke rechtbank worden gemeld.
terug naar boven

bron: funebra.be

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane