Privacy-, copyright- en gebruiksvoorwaarden

 

Deze website is in eigendom en beheer van nv Inmemoriam, 0810.888.326, RPR Hasselt, Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt.

 

Privacy
Verzameling en registratie van persoonsgegevens

In principe kunt u deze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de website of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt.

Bezoekers van deze website kunnen zich ook via deze website registreren. Door registratie op deze website zijn de persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor andere media van Mediahuis en kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met derden.

Voor meer informatie over de media van Mediahuis, klik hier.

De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoon, etc.) die bezoekers bij de registratie ingeven, worden opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van Mediahuis.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de websites van Mediahuis.


Minderjarigen

Mediahuis let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Mediahuis zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Mediahuis moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van Mediahuis bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Mediahuis door te sturen.

Mediahuis moedigt minderjarigen aan, indien zij zich wensen te registreren, om het privacybeleid van Mediahuis samen met hun ouders aandachtig te lezen alvorens zich op de website te registreren.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Mediahuis nodig zijn.
Minderjarigen kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens inzien, verbeteren en zich tegen het gebruik hiervan verzetten, op eenvoudig verzoek gericht aan Mediahuis met het registratieformulier.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door Mediahuis via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Mediahuis.


Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen van Mediahuis (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over onze producten en diensten, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Bij elke communicatie via e-mail heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Mediahuis zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Mediahuis bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten zoals het online portefeuillebeheer aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is online portefeuille-opvolging en soortgelijke dienstverlening maar mogelijk van zodra u de desbetreffende informatie invoert in onze databanken.


Doorgeven van gegevens binnen Mediahuis

Aangezien tussen de diverse media van Mediahuis linken bestaan, zijn de persoonsgegevens van de bezoekers automatisch toegankelijk voor diverse media van Mediahuis, die er gebruik van kunnen maken voor onder meer redactionele initiatieven, marktstudies, acties, gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes over producten en diensten, en andere tenzij de bezoeker zich daartegen uitdrukkelijk verzet.


Doorgeven van gegevens aan derden

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan Mediahuis aanneemt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer. De abonnee of gebruiker die dat niet wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Mediahuis is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de websites van Mediahuis links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Mediahuis, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.


Inzage en correctie van gegevens

De abonnee of gebruiker kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd via het registratieformulier.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 inzake persoonlijke gegevens, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.


Cookies

Bij internetbezoek op de websites van Mediahuis worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst ; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar een website surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen met de meeste internetbrowsers geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de website kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.

De websites van Mediahuis kunnen Google Analytics gebruiken, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens - in een gecodeerde vorm die niet toelaat om u te identificeren - worden doorgegeven aan onder meer Pebble Media. Via een cookie, die op uw computer wordt geplaatst, gebeurt een anonieme verwerking van uw internetgebruik zodat commerciële informatie die u via websites wordt aangeboden, kan aangepast worden aan uw profiel (bijv. aan uw leeftijd, uw geslacht of uw regio). Het bestand dat op die wijze wordt opgebouwd, kan - eveneens op een manier die niet toelaat om u te identificeren - worden verrijkt met persoonsgegevens die u met het oog op verwerking voor direct marketing hebt verstrekt aan andere ondernemingen waarmee daarvoor overeenkomsten werden gesloten.

U kunt cookies op uw computer weigeren of verwijderen via de instellingen van uw browser. Meer informatie hierover vindt u terug op de website van Pebble Media (www.pebblemedia.be).

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze website worden aangepast .

 

Copyright - Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto's, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de websites van Mediahuis zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De websites zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Mediahuis.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de websites zelf noch de op de websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Mediahuis hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto's, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar de websites van Mediahuis al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan Mediahuis.

Websites die niet tot Mediahuis behoren kunnen vrij linken naar de pagina's van de websites van Mediahuis. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende website van Mediahuis en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina's in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo's is vooraf de schriftelijke toestemming van Mediahuis vereist.


Interactiviteit

Mediahuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud op weblogs die via de websites draaien. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De chatsessies, reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de gedrukte krant en andere media.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de websites van Mediahuis:

- Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
- laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
- schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
- hacken of poging tot hacken van de websites van Mediahuis is absoluut verboden en wordt bestraft;
- openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een bezoeker van de websites van Mediahuis van mening is dat bepaalde informatie op de websites een wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die bezoeker verzocht om contact op te nemen met Mediahuis. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.


Voorwaarden

Ieder gebruik van de websites van Mediahuis is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker (klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Mediahuis behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.


Beperking van de aansprakelijkheid

Mediahuis streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in de krant of op de websites garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Mediahuis is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Mediahuis is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker, of de fotograaf.


Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Mediahuis op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz. ….


Schade

Mediahuis is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de websites. Mediahuis is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de websites.

Beschikbaarheid van de website

Mediahuis stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de websites maar kan niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Mediahuis behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Mediahuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Mediahuis.


Webshop

De voorwaarden van de webshop vindt u via volgende link: shop.nieuwsblad.be


Abonnementen

Voor de abonnementen die Mediahuis aanbiedt, gelden bijkomende voorwaarden, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen zijn steeds persoonlijk, geografisch, in aantal en in tijd beperkt. Deze voorwaarden worden bij de aanbieding bekendgemaakt. Elke aanvraag is onderhevig aan de goedkeuring van de abonnementendienst die dit steeds schriftelijk zal bevestigen.

De voorgestelde tarifering per abonnementsaanbod is steeds geldig voor de termijn waarop werd ingetekend ongeacht eventuele prijsstijgingen gedurende de lopende abonnementstermijn. Elke mogelijke prijsverhoging wordt vooraf in het medium vermeld en/of schriftelijk gemeld en daarna automatisch toegepast.

Bij abonnementen naar het buitenland kunnen extra portkosten per nummer worden aangerekend.

Bij abonnementenacties die een incentive omvatten, wordt de incentive pas opgestuurd nadat minstens het eerste domiciliëringsbedrag of abonnementenbedrag werd ontvangen, tenzij anders werd vermeld bij de actie.

Wie geen abonnement wenst te nemen, maar wel de incentive van een specifieke aanbieding wil ontvangen, kan dit schriftelijk melden aan Mediahuis. We bezorgen dan alle informatie voor het betalen voor de incentive, de administratie- en verzendingskosten.


Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van Mediahuis is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.Contactgegevens
:

Maatschappelijke zetel:
Inmemoriam nv
Herkenrodesingel 10
3500 Hasselt
Tel: +32 (0)11 878 111
Ondernemingsnummer 0810.888.326

Webmaster:
Inmemoriam nv
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
E-mail: info@inmemoriam.be

 

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane