Wie verwittigen bij overlijden?

Banken

De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes, kluizen, enz.. De bank is dan wettelijk verplicht deze tegoeden te blokkeren; het vrijgeven ervan is onderworpen aan een aantal formaliteiten.

Rekeningen blokkeren
Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden, blokkeert zij alle tegoeden van de overledene, zodat er geen geld meer kan worden afgehaald. Daarna bezorgt ze het registratiekantoor een lijst met alle tegoeden van de overledene. Zo kan het kantoor nagaan of alle bezittingen van de overledene zijn opgenomen in de aangifte van de nalatenschap. De geblokkeerde bezittingen zijn:

  • De tegoeden op naam van de overledene
  • De tegoeden op naam van de echtgeno(o)t(e) van de overledene
  • De tegoeden op naam van de overledene EN zijn/haar echtgeno(o)t(e)
  • De tegoeden op naam van de overledene EN een derde
  • De tegoeden op naam van de echtgeno(o)t(e) van de overledene EN een derde
  • De tegoeden op naam van de overledene, van zijn/haar echtgeno(o)t(e) EN van een derde
  • De bank deelt het kantoor het bedrag mee dat al die tegoeden vertegenwoordigen op de datum van het overlijden.

Dat bedrag is niet altijd hetzelfde als dat op het laatste rekeninguittreksel van de overledene; de bank voegt immers fictief de eventuele intrest bij het bedrag van het kapitaal.

Zolang de erfgenamen niet gekend zijn, weigert de bank elke opvraging van tegoeden. Bij voorlegging van facturen zijn zij wel verplicht deze te betalen: vb. het betalen van de begrafeniskosten, huishuur,…

Dit neemt echter niet weg dat te allen tijde geld kan worden gestort op de rekeningen in kwestie, ook al zijn ze geblokkeerd.

Kluizen blokkeren
Behalve de rekeningen is de bank verplicht ook de kluis te blokkeren die de overledene of zijn/haar echtgeno(o)t(e) huurde. Hierdoor kunnen de erfgenamen niets uit de kluis wegnemen zolang het registratiekantoor niet de inhoud ervan kent.

Daarom bergt men het testament best niet op in de kluis; hoe zouden de erfgenamen immers kennis kunnen nemen van het testamant als de kluis waarin dit zich bevindt geblokkeerd is?

Rekeningen vrijgeven
Om de rekeningen te kunnen vrijgeven, moet de bank eerst weten wie de erfgenamen zijn. Daarom wacht ze tot die erfgenamen haar een akte van bekendheid overhandigen ( te verkrijgen bij het vredegerecht van de laatste woonplaats).

In sommige gevallen (nalatenschappen waarbij een universeel erfgenaam wordt aangeduid in een eigenhandig geschreven testament) kan de bank een bevelschrift tot inbezitstelling van de tegoeden van de overledene eisen.

Ingeval een erfgenaam in het buitenland woont, kunnen de rekeningen enkel worden vrijgegeven na voorlegging van een attest tot vrijmaking van de gelden, afgeleverd door het registratiekantoor.

Kluizen vrijgeven
Om kluizen te kunnen vrijgeven, vraagt de bank eveneens een akte van bekendheid. De bank of de notaris moeten het regionale kantoor de dag meedelen dat de kluis wordt geopend, zodat het eventueel een afgevaardigde kan sturen.

Eenmaal de kluis is geopend, wordt een inventaris opgemaakt van de inhoud ervan. Die inventaris kan worden opgesteld door de afgevaardigde van de bank of door de notaris, en wordt ondertekend door de erfgenamen en de afgevaardigde van het registratiekantoor. De erfgenamen kunnen zich hiervoor laten vertegenwoordigen bij volmacht.

Om de kluis te kunnen openen, worden de erfgenamen om de sleutels en de combinatie (als ze die kennen) gevraagd, zoniet wordt de hulp ingeroepen van een slotenmaker.

Als de erfgenamen in het buitenland wonen, mag de inhoud van de kluis niet worden overgemaakt aan de erfgenamen, en wordt de kluis opnieuw geblokkeerd tot men een attest van vrijmaking kan voorleggen.

©2019 Inmemoriam - een initiatief van Mediahuis - Website by Brainlane